Chủ đề hưởng ứng: “Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn vì sứckhỏe cộng đồng”.